Horten Skolekorps

Vedtekter for Horten Skolekorps

Nedlastbar versjon nederst på siden.

§1 ORGANISASJON


Horten Skolekoprs er stiftet i 1910 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund NMF med tilhørighet NMF-SØR.

Korpset er opprettet av to tidligere skolekorps, Sentrum skoles musikkorps og Lillås og Nordskogen skolekorps.

 

Organisering av musikkorpset

Musikkorpset har følgende aldersbestemmelser:

 • Musikanter i skolekorpset kan bli aspirant i amatørkorps fra 1. august det året de fyller 15 år.
 • Medlemmet skal prioritere og oppfylle sine forpliktelser i Horten skolekorps.

 

 1. Dersom korpsene ikke blir enige om lokal organisering skal skolekorps og amatørkorps deles inn etter følgende regler:
 • En kan være medlem i skolekorps til 31. juli det året en fyller 19 år.
 • Medlem i skolekorps kan bli aspirant i amatørkorps fra 1. august det året en fyller 15 år. Aspiranten skal prioritere og oppfylle sine forpliktelser i skolekorpset.
 • Medlemmer til amatørkorps tas opp fra 1. august det året de fyller 16 år. 
 1. Tvister i forbindelse med ovenstående punkter skal avgjøres av region-/kretsstyret.

 

 

§2 FORMÅL

Horten Skolekorps skal legge vekt på å utvikle musikalske ferdigheter og skape et godt miljø til beste for sine medlemmer.


§3 MEDLEMSSKAP

3.1 Opptak av medlemmer
Musikanter og andre interesserte kan tas opp som medlemmer i musikkorpset av korpsets styre.
 

Medlemskap for barn som ikke er fylt 15 år må være skriftlig godkjent av foresatte. Ved innmelding i musikkorpset blir en automatisk medlem i NMF.

 

Styremedlemmer må være medlem i NMF. Faste dirigenter og faste instruktører skal registreres i NMFs database.

 

3.2 Forutsetning for medlemskap

 1. Alle medlemmer plikter å følge musikkorpsets, NMF og regionens vedtekter, reglement og lovlige vedtak.
 2. Alle nye medlemmer skal levere inn medlemskapsopplysninger på gjeldende
  innmeldingsskjema. Ved endring av registrerte opplysninger skal medlemmene snarest mulig gi melding til musikkorpsets styre. Nevnte opplysninger gis videre på gjeldende skjema/medium for registrering i NMFs medlemsdatabase. Det gis ikke adgang til reservasjon mot registrering.
 3. Instrumenter, uniformer og utstyr eid av korpset skal holdes i god stand. Uforsiktig behandling kan medføre økonomisk ansvar for korpsmedlemmer/foresatte.
 4. Medvirkning i andre musikkorps, eller bruk av korpsets eiendeler i andre
  musikkaktiviteter må godkjennes av styret.

 

3.3 Rapporteringsplikt og kontingent

 1. Musikkorpsåret følger skoleåret.
 2. Kontingenten er delt i to terminer, høst/vår. Medlemmene er forpliktet til å betale kontingent innen 30 dager etter mottatt krav.
 3. Musikkorpsene skal hvert år sende årsrapport og medlemsopplysninger til NMF på avtalt skjema/medium til en hver tids fastsatte frist. Det gis ikke anledning til reservasjon mot registrering.
 4. Korpset skal betale kontingent til NMF innen 1. februar. Kontingenten regnes
  etter korpsets registrerte medlemstall per 31 .desember

 

3.4 Utmeldinger
Medlemmer som vil tre ut av korpset før aldersgrensen er nådd, skal sende skriftlig melding om dette til styret.

All skyldig gjeld og kontingent må være betalt, og alt utlevert materiell må være innlevert før utmeldingen er gyldig.
Medlemmer meldes ut av NMF ved utmelding fra musikkorpset. Betalt kontingent refunderes ikke ved utmelding.

 

 1. Suspensjon og eksklusjon
 1. Styret kan iverksette disiplinære tiltak overfor medlemmer som ikke retter seg etter gyldige vedtekter, regler og vedtak, eller er til skade for musikkorpsets aktivitet.
 2. Styret kan suspendere medlemmer for et bestemt tidsrom.
 3. I grovere tilfelle kan årsmøtet vedta eksklusjon.
 4.  Musikkorpsets suspensjons- og eksklusjonsvedtak kan ankes inn for region-/kretsstyret.
 5. Instruktøren kan av disiplinære grunner, bortvise et medlem fra øvelsen.

 


§4 ÅRSMØTET

4.1 Status
Årsmøtet er (musikkorpsets) høyeste myndighet.

4.2 Årsmøteperiode, innkalling, og saker til årsmøtet

 1. Ordinært årsmøte holdes hvert år i løpet av februar måned
 2. Det innkalles til ekstraordinært årsmøte dersom styret i korpset eller 1/3 av musikkorpsets medlemmer krever det.
  Innkallingen sendes ut minimum 3 uker før ordinært og 2 uker før ekstraordinært årsmøte.
 3. Styrets årsmelding, revidert regnskap, valgkomiteens innstilling og saker til behandling på årsmøtet skal sendes medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.
 4. Medlemmer må fremme saker til behandling på årsmøtet gjennom musikkorpsets styre. Slike saker må være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet avholdes. Styret plikter å legge saker som kommer inn i rett tid fram på årsmøtet.

 

 1. Representasjon, rettigheter og voteringer
 1. På årsmøtet deltar musikkorpsets medlemmer, og gjester invitert av styret.
 2. Følgende har tale-, forslags- og stemmerett:
 • Medlemmer som har fylt 12 år. For medlemmer under 12 år kan en foresatt møte med tale-, forslags- og stemmerett.
 • Styrets medlemmer i alle saker, dog ikke stemmerett under behandling av årsmelding og regnskap.
 1. Følgende har tale - og forslagsrett:
 • Medlemmer som ikke er fylt 12 år.
 1. Følgende har talerett:
 • Representanter fra NMF
 • Årsmøtet kan gi talerett til hvem det måtte ønske.
 1. Gyldig vedtak krever mer enn halvparten av de avgitte stemmene, dersom ikke annet er bestemt i vedtektene.

 

Årsmøtets dagsorden
Årsmøtet skal behandle følgende saker:

 1. Konstituering
 1. Åpning
 2. Navneopprop
 3. Godkjenning av innkalling
 4. Godkjenning av dagsorden/saksliste
 5. Valg av møteledelse
 6. Valg av referenter
 7. Valg av protokollunderskrivere
 1. Godkjenning av årsmelding og revidert regnskap.
 2. Saker fremmet av musikkorpsets styre og medlemmer.
 3. Plan og budsjett, herunder medlemskontingent og langtidsbudsjett.
 4. Valg:
  1. Leder for ett år.
  2. Korpsleder på valg for to år.
  3. Kasserer på valg for to år.
  4. Sekretær på valg for to år.
  5. Min 1 styremedlem på valg for to år og 1 varamedlem for ett år.
  6. 3 medlemmer i valgkomiteen. Leder velges særskilt.

​​​De som velges må være minimum 12 år når de tiltrer, ha gyldig medlemsskap i NMF og ha sagt seg villige til å motta verv. 

Valg skal være skriftlig dersom noen krever det.§ 5 STYRET

5.1 Sammensetning og konstituering
Styret består av leder og minimum fire styremedlemmer med ulike verv.
 

I konstituerende styremøte fordeles ansvar for faglige/praktiske ansvarsområder til styre- og varamedlemmer.

5.2 Fullmakter

 1. Styret skal lede musikkorpset etter de vedtak årsmøtet har fattet.
 2. Styret kan nedsette de utvalg og komiteer det er behov for.
 3. Styret kan revidere og utforme de regler og instrukser det er behov for å presisere, og regulere musikkorpsets ansvar og aktiviteter.
 4. Styreleder og/eller nestleder og et styremedlem tegner korpset.

 

5.3 Innkalling til styremøter - beslutninger

 1. Styret innkalles når leder eller tre av styrets medlemmer finner det nødvendig.
 2. I skolekorps møter utøvernes tillitsvalgte som fullverdig styremedlem.
 3. Styret er beslutningsdyktig når minst 50% er tilstede. I ikke fulltallige styremøter kan et
  styremedlem forlange saken forelagt fulltallig styre før gyldig vedtak kan fattes.
 4. Styrevedtak skal protokollføres, og protokollene sendes styrets medlemmer,
  varamedlemmer og revisor. Musikkorpsets medlemmer skal informeres om de vedtak som er gjort.

 

5.4 Årsavslutning
Styret skal utarbeide årsmelding og avslutte regnskapet for hver årsmøteperiode. Regnskapet skal revideres av revisorer valgt av årsmøtet.

5.5 Personalansvar
Styret foretar engasjement, ansettelser og oppsigelser, og har fullmakt til å inngå lønns - og arbeidsavtaler. Styret er ansvarlig for å innhente politiattest på dem som har tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller utviklingshemmede. Styrets leder utøver daglig personalansvar.

 

5.6 Beredskapsplan for korps
Styret plikter å forholde seg til beredskapsplan for korps når korpset drar på turer og deltar på arrangementer.


§6 KOMITEER

6.1 Revisjon
Upartisk 3.person skal se igjennom regnskapet med regnskapsfører.

6.2 Valgkomiteen
Valgkomiteen skal innstille valgbare kandidater til tillitsverv etter § 4.4.


§7 UENIGHETER OG TVISTER

Uenighet og tvister om vedtektenes forståelse forelegges region-/kretsstyret med forbundsstyret som ankeinstans.


§8 OPPLØSNING OG UTMELDING AV NORGES MUSIKKORPS FORBUND
 

 1. Vedtak om oppløsning av musikkorpset må foretas på to påfølgende ordinære årsmøter.
  Vedtaket krever 2/3 flertall.
 2. I tilfelle oppløsning skal musikkorpsets midler plasseres i bank på sperret, rentebærende
  konto. I perioden fram til et nytt musikkorps er opprettet skal denne konto disponeres av
  representanter for Lillås skole, Nordskogen skole og Sentrum skole valgt på siste ordinære årsmøte.

      Denne bestemmelsen gjelder ikke ved sammenslåing av musikkorps.

 1. Det siste ordinære årsmøtet kan bestemme at musikkorpsets midler og eiendom skal
  overføres til musikkformål ved  Lillås skole, Nordskogen skole og Sentrum skole dersom nytt musikkorps ikke er reorganisert innen 3  år.
 2. Musikkorps som ønsker å melde seg ut må sende skriftlig melding om dette til NMF senest 15. november, for at utmeldingen skal være gyldig fra 1. januar neste år. Ved utmelding tapes all rett til NMFs verdier.
   


§9 VEDTEKTSENDRINGER

Årsmøtet kan endre disse vedtektene med 2/3 flertall.

IKRAFTTREDELSE
Disse vedtektene trer i kraft fra og med 1. januar 2014

   


 Vedtekter Horten Skolekorps Read file